Przepisy Prawne - PE-Elektroinstalatorstwo

Przejdź do treści

Menu główne:

  CZASOOKRESY WYKONYWANIA POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

Częstość pomiarów elektrycznych wynika z wymagań Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7. 07. 1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (PN-HD 60364 Instalacje elektryczne  niskiego napięcia) i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21. 04. 2006r., Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 563).


  Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Rozdział VI Art. 62 ust. 1 pkt 2 obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 Zalecenia 62.2 PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne  niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie; dotyczą również częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia.
Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.

 Dla podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych,  mogą być wymagane krótsze okresy. Do nich w szczególności należą:

 - miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego
   degradacją;
 - obiekty komunalne;
 - tereny budowy;instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

OBOWIĄZEK BADAŃ KONTROLNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I                                  PIORUNOCHRONNYCHObowiązek wykonywania kontrolnych badań i pomiarów instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych wynika jednoznacznie z zapisów Ustawy Prawo Budowlane.
W art 62 pkt 1.2 podano ,, ...kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzetu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i  aparatów"

W art. 62.2 podano ,,Obowiązek Kontroli o której mowaw ust. 1

Konieczność przestrzegania tego przepisu potwierdza również ustawa Prawo Energetyczne w rozdziale 6, art. 51 pkt. 3 - ,,Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci powinny zapewniać racjonalne i oszczędne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu :

1. Niezawodności współdziałania z siecią
2. Bezpieczeństwo obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska
3. Zgodność z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach,
Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego  stosowania lub innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa.

Na mocy Prawa Budowlanego art. 5. pkt. 1 . instalacje i urządzenia elektryczne muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych, do których zgodnie z art. 7 pkt. 1 zalicza się warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych i zasady wiedzy technicznej.

Zatem , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozdział 8, § 180, wymaga - Instalacje i urządzenia elektryczne muszą spełniać także wymagania Polskich Norm.

Polskie Normy dla wszystkich instalacji i urządzeń elektrycznych , na mocy tego zapisu stają się obowiązkowe.

Obowiązek wykonania badań i sprawdzeń nowych instalacji elektrycznych po ich wykonaniu i zakończeniu budowy wynika również z art. 57.1 ust. 4 Prawa Budowlanego.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego